Zwroty i reklamacje

  1. Aby dokonać reklamacji należy skontaktować się z Nextserv drogą elektroniczną i podać informację o przyczynach usterki. Wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do rozpoczęcia procesu reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
  2. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
  4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ncafe.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sklepu przed upływem tego terminu.
  8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.